Altınova DÜÇ

ALTINOVA TARIM ÜRETME ÇİFTLİĞİ(TİGEM)

 
ADRES              : Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü 42800 Kadınhanı/KONYA
TELEFON         : 0 332 846 43 20 – 21
GSM                   : 0 505 918 55 50 – 0 505 918 42 19
FAKS                 : 0 332 846 43 22
E-MAİL              : altinova@tigem.gov.tr 
 
            Kadınhanı’nın 60 Km kuzeyinde,Ankara’ya 189 Km, Polatlı yoluna nazır konumdadır.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olup Orta Anadolu işletmelerinin en büyüğü, Ceylanpınarı TİM den sonra ikinci büyüklüktedir.Toplam Arazi miktarı: 323.998,8 da.dır
            1942 yılında hizmete girip,bedeli mukabilinde çiftçiye arazi sürmekle işe başlamıştır.1945 te Başkuyu Zirai Kombinası olarak ilk mahsulünü hasat etmiştir.1950 yılında D.Ü.Ç Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.1983 yılında ise TİGEM(Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne) bağlı olarak Altınova TİM adını almıştır.Tarım teknolojisindeki yeni gelişmeleri yakından izlemek,değişen çiftçi ihtiyaçlarını zamanında ve tam olarak karşılamak için çalışmakta ve kendini ona göre yenilemektedir.Yapılan çalışmalar şu şekilde öçetlenebilir:
·        Ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek.
·        Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi için tesisler kurmak,kuranlara yardımcı olmak.
·        Bitkisel ve hayvansal üretimin ıslahı konusunda araştırmalar yapmak,konu ile ilgili diğer birimlerle işbirliği yapmak.
·        Çevredeki çiftçilere tarımsal teknoloji konusunda öncülük ve öğreticilik yapmak.
·        Her çeşit bitkisel ve hayvansal damızlık tedarik etmek,bunları yurt içinde ve yurt dışında pazarlama çalışmaları yapmak.
       Bitkisel Üretim        :
            Yılda ortalama 130.000 dekar alana hububat ekimi yapılmakta yaklaşık olarak 30.000 ton ürün elde edilmektedir.Daha çok arpa ile ekmeklik buğday üretilmektedir.Elde edilen ürün çevredeki çiftçilerin ihtiyacı kadar tohum olarak hazırlandıktan sonra fazlası satılarak değerlendirilmektedir.Ayrıca 5000 dekar macar fiği ekimi yapılıp ortalama 600 ton kuru ot ve 150 ton tohum istihsal edilmektedir.Sulanabilir alanlarda hayvancılığa yem amaçlı 2.900 ton mısır sılajı üretilmektedir.
            Hayvancılık   :          
            İşletmede 900 baş İsviçre (Montofon)cinsi süt sığırı mevcuttur.Yıllık ortalama 2.300 ton süt istihsal edilmektedir.Ayrıca erkek ve dişi damızlık satışı gerçekleştirilmektedir.
            7.500 toplam mevcutlu Anadolu merinos koyunculuğu yapılmaktadır.Üretilen koyunla-rın bir kısmı damızlık olarak çiftçilerimize satılmaktadır.                                        
Altınova T.İ.M.
 
İŞLETMENİN KURULUŞ TARİHİ VE TARİHÇESİ
1942 yılında Gözlü Ziraat İşletmesine bağlı olarak açık işletme şeklinde hizmete giren Altınova bedeli mukabilinde çiftçiye arazi sürmekle işe başlamıştır. 1945 yılında Başkuyu Zirai Kombinası olarak ilk mahsulünü hasat etmiştir.
            1 Mart 1950 tarih 5433 Kanunla kurulmuş bulunan D.Ü.Ç. Genel Müdürlüğüne bağlanmış ve Altınova Devlet Üretme Çiftliği adını almıştır. Yaptığı başarılı çalışmaları ile Türk çiftçisinin bugünkü düzeye ulaşmasında büyük payı olduğuna inandığımız D.Ü.Ç Genel Müdürlüğü ve ona bağlı çiftliklerin tarım teknolojisinde olan yeni gelişmeleri yakından izlemek, değişen çiftçi ihtiyaçlarını zamanında ve tam olarak karşılamak, çalışma alanlarını genişletmek için kendini yenilemek ihtiyacını duymuş bu imkân 20.06.1983 tarih ve 60 Sayılı K.H.K. ile DÜÇ. Genel Müdürlüğüne bağlı İşletmelerle Hara ve İnek haneler birleştirilerek TİGEM kurulmuş ve 233 Sayılı K.H.K. ile yeniden düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak Altınova TİM yeni ismiyle görevini sürdürmektedir.
 
İŞLETMENİN COĞRAFİ KONUMU
İşletme İç Anadolu Bölgesinin 31.57’ ve 32.10’ Doğu boylamları ile 38.36’ Kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Ortalama rakımı 950 M. olup, Güneyinde Saçıkara köyü, Güneydoğusunda Başkuyu Kasabası, Batısında Kıllar köyü ve Kuzeyinde İmamoğlu yer almaktadır.
            Altınova TİM. Konya İline bağlı Kadınhanı İlçesinin 60 Km. kuzeyinde Ankara’ya 189 Km. Konya İline 120 Km. uzaklıktadır. En yakın demiryolu 50 Km. uzaklıktaki Kurthasanlı istasyonudur. Kadınhanı Polatlı karayolu İşletme içerisinden geçmektedir. Orta Anadolu İşletmelerinin en büyüğü olup TİGEM’ in Ceylanpınar TİM’den sonra 2.büyük İşletmesidir. Toplam arazi 301.436,14 da. dır.
 
İŞLETMENİN TOPOĞRAFİK DURUMU
            Konya Ovasının bir parçası durumunda olan işletmemizin rakımı 950 metredir. İşletme arazisinin genel meyli %1 ile %3 arasında değişmekle beraber arazinin büyük bir bölümünün meyli % 1-2 arasında değişmektedir. Genel meyil doğudan batıya ve güneyden kuzeye doğrudur.
 
İŞLETMENİN TOPRAK YAPISI
            İşletmenin toprakları genel olarak killi-killi tınlı menşelidir. İşletme topraklarında tuzluluk- alkalilik sorunları bulunmamaktadır. PH değeri 7,1-8,2 arasında değişmektedir. Toprakların kireç içerikleri üst katmanda % 3,1 ile % 33 arasındadır. Horizonların üst kısımlarından yıkanan kirecin yetersiz yağışlar sonucunda profilin alt kısımlarında birikmesi, kireci alt katmanlarda artırmaktadır. Organik madde içeriği % 1,7-% 3,3 arasında değişmektedir. Bunun nedeni yağış azlığına bağlı olarak üretilen organik maddenin az olmasıdır.
 
ALTINOVA TARIM İŞLETMESİNİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ÖNEMİ
            Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yürütülen araştırmaların ve denemelerin sonuçlarına ekonomik olarak hemen elde etmek mümkün değildir. Ancak araştırma çalışmaları, uzun dönemde ekonomik ve teknolojik gelişme için şarttır.
             Diğer yandan arazi, iklim ve su gibi tarımsal kaynakları her zaman tarım dışında değerlendirmek mümkün değildir ve tarım kırsal nüfusun geleneksel üretim ve istihdam kaynağıdır. Altınova Tarım İşletmesi 115’i işçi ve 32’si memur olmak üzere 147 kişinin işyeridir ve bunlar ortalama 5 nüfuslu aile olarak düşünülürse 735 kadar insanın da geçim kaynağıdır. Altınova Tarım İşletmesinin çevreye sattığı et, süt, v.b. ürünlerin sanayiine ve ticaretine dayanan istihdamda bu rakamlara eklenmelidir.
            Tohumculukta belli bir izolasyon mesafesine ihtiyaç duyulması dolayısıyla büyük arazi yapımız ve yaklaşık 65 yıllık deneyim ve bilgi birikimimiz işletmemizi, stratejik açıdan önemli kılmaktadır.
            Halen ülkemizde inek başına süt verimi 2.700 kg. kadar iken, Altınova tarım İşletmesinde verim 6.000 kg’dan fazladır. Elit sürülerin elde edilmesi, çalışmaları devam ettirilmektedir.
 
İŞLETMENİN ÇEVREYE VE ÜLKE TARIMINA KATKISI
            Bölge Türkiye’de hububat ziraatının merkezi durumundadır.  Bölgede sulama çok az bir alanda yapılmaktadır ve genellikle nadas uygulanmaktadır. Sulanan bölgelerde ise Şeker pancarı, Dane mısır, Tohumluk ayçiçeği başlıca tarım ürünleridir. Polikültür tarım, meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık yok denecek kadar azdır. Arazinin büyük olmasından dolayı, bölge çiftçileri iş yoğunluğu ve meşakkati fazla olan polikültür tarım ve hayvancılık gibi arayışlara yönelmemektedir. 
            Altınova Tarım İşletmesinde civar çiftçilerin faaliyet alanına yönelik olarak hububat tohumculuğu yapıldığından yöre çiftçilerine önemli bir katkısı söz konusudur.           
            Sığırcılık ve koyunculuk konusunda damızlık ihtiyaçlarının karşılanmasında işletme çok önemli bir merkezi görevi yerine getirmektedir. İşletmenin 1.000’in üzerinde sığır ve 7.000 baş’a yakın koyun varlığı kaliteli damızlık tedarikinde önemli bir kaynak durumundadır. Her yıl yaklaşık olarak sığır mevcudunun &’sı koyun mevcudunun ise %6,2’si damızlık olarak çiftçilere intikal ettirilmektedir.